Algemene Huur- en verkoopsvoorwaarden

Afhalen goederen

De goederen zijn af te halen te 9090 Melle, Klein-Begijnhofstraat 2 of worden geleverd op de contractueel bedongen plaats. De goederen worden steeds in technisch perfecte staat geleverd. Bij eventuele problemen na afhaling / levering dient de zaakvoerder van MP light & sound (dhr Maarten Monsieur) telefonisch te worden gecontacteerd op het gsm nummer: 0476/895741. Bij afwezigheid dient men een voicemailbericht na te laten met een beschrijving van het probleem. MP light & sound behoudt zich het recht om te beslissen of de vastgestelde problemen onder zijn eigen of de huurder zijn verantwoordelijkheid valt. In geen enkel geval kan de huurder een schadevergoeding eisen ten gevolge een technisch defect. MP light & sound is niet aansprakelijk indien ten gevolge van overmacht geen materiaal kan geleverd worden.

Afhaling / Levering

Afhaling/ levering kunnen enkel na vertoon van de identiteitskaart van de huurder. De persoon die de goederen besteld en de leveringsbon tekent wordt als huurder beschouwd. Afhaling, levering en ondertekening van de bestel- en/of leveringsbon dient steeds door dezelfde persoon te gebeuren.

Ontvangstname

De huurder/ koper is verplicht de zichtbare gebreken bij afhaling/ levering van de goederen aan MP light & sound te melden. De huurder/ koper heeft de mogelijkheid om de goederen te testen alvorens deze te aanvaarden. Afhaling/ levering van de goederen ontslaat MP light & sound van vrijwaring wegens zichtbare en/of verborgen gebreken.

Waarborg

MP light & sound kan bij afhaling / levering een waarborg vragen als zekerheid voor de geleverde goederen. Bij teruggave van de goederen op het einde van de huurperiode zal MP light & sound de goederen controleren. Indien de goederen in dezelfde perfecte staat worden teruggebracht zal MP light & sound onmiddellijk de waarborg terugbetalen.

Indien de huurder de goederen terugbrengt na het verstrijken van de huurperiode of in geval van beschadiging / defect van de goederen zal het onbetaalde saldo en schadevergoeding (incl. intersten en schadebeding) worden in mindering gebracht van de waarborg. Indien de waarborg niet toereikend is zal de huurder het tekort onmiddellijk moeten vereffenen.

Verantwoordelijkheid schade

De huurder/ koper is steeds verantwoordelijk voor schade toegebracht aan de goederen na afhaling / levering hetzij door hemzelf, hetzij door derden alsook schade veroorzaakt door weersomstandigheden (bvb.: storm,regen,bliksem,wind), overstromingen, brand, waterlekken, brandblusinstallaties, schade veroorzaakt van de door de huurder voorziene elektrische installatie / generator.

Alsook bij schade door transport (bij afhaling of terugbrengen van materiaal).

Hij is gehouden tot betaling van de schade voor herstelling of heraankoop van dezelfde dan wel vergelijkbare goederen in geval de originelen niet meer in de handel verkrijgbaar zijn.

Indien de beschadigde goederen niet verder kunnen worden verhuurd behoudt MP light & sound zich het recht voor een schadevergoeding te eisen ter compensatie van eventueel inkomensverlies.

Verantwoordelijkheid diefstal

De huurder is na afhaling / levering steeds verantwoordelijk i.g.v. diefstal van de goederen. Hij zal de vergoeding voor het opnieuw aankopen van de gestolen goederen moeten betalen: hetzij de actuele marktwaarde van de goederen, hetzij de marktwaarde van vergelijkbare goederen in geval het origineel niet meer in de handel verkrijgbaar is.

MP light & sound behoudt zich het recht voor een schadevergoeding te eisen ten gevolge eventueel inkomensverlies wegens diefstal.

Correct gebruik

De huurder / koper draagt steeds de volledige verantwoordelijkheid voor de goederen en het correcte gebruik ervan, ook in geval iemand in opdracht van de huurder de goederen komt afhalen / terugbrengen.

De huurder / organisator draagt steeds de volle verantwoordelijkheid betreffende de geldende geluidsnormen en staat in voor de nodige meetapparatuur en het correcte gebruik ervan.

Onder geen enkel beding kan de firma MP light & sound of zijn medewerkers / techniekers aansprakelijk gesteld worden in geval van het niet naleven van de geldende geluidsnormen.

Doorverhuur

Het is de huurder verboden de afgehaalde / geleverde goederen door te verhuren. Indien de huurder de goederen alsnog zou doorverhuren blijft hij aansprakelijk voor betaling en schade aan de goederen.

Schade door defect / problemen

MP light & sound is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan de huurder en/of derden t.g.v. een technisch defect / probleem. Indien MP light & sound zou worden aangesproken voor welkdanige schade zal de huurder steeds gehouden zijn tot vrijwaring van MP light & sound.

Retentierecht

De huurder/ koper heeft geen enkel retentierecht.

Terugbrengen

De gehuurde goederen dienen steeds in originele staat en zonder ontbrekende onderdelen (zoals transporthoezen, flightcases , toneelhaken, safety's , etc...) teruggebracht te worden op de dag en tijdstip zoals onderling afgesproken.

Betaling

Al onze facturen zijn contant betaalbaar en zonder enige korting, vóór de vervaldag vermeld op de factuur. Indien de vervaldag niet is vermeld is deze factuur betaalbaar binnen 15 dagen na factuurdatum.

Protest

Elk protest tegen deze factuur moet om geldig te zijn binnen acht dagen na ontvangst van de factuur bij aangetekend schrijven worden gericht aan firma MP light & sound, 9090 Melle, Klein-Begijnhofstraat 2.

Ingebrekestelling & nalatigheidskosten

Facturen die niet betaald worden op de gestelde en/of overeengekomen vervaldag, worden van rechtswege en zonder enig voorafgaande ingebrekestelling onderworpen aan een nalatigheidsinterest van 1 % per maand met als minimum de wettelijke interest. Bij niet betaling van de factuur op de bepaalde vervaldag zal bovendien van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding worden aangerekend voor de buitengerechtelijke inningskosten van de schuldvordering (zoals personeelskosten, administratiekosten, beheer- en opvolgingskosten van het dossier, ...) welke gelijk is aan 10 % van de hoofdsom, met een minimum van € 50,00. Dit alles onverminderd de hiervoor vermelde nalatigheidsinteresten en eventuele invorderbare procedurekosten.

Eigen constructies

Indien de huurder een vaste lichtbrug/ophang structuur van de feestzaal wenst te gebruiken kan MP light & sound nooit aansprakelijk worden gesteld voor de stevigheid van die zaalconstructie, hetzij materiaal door de huurder aan die constructie geplaatst of door MP light & sound in opdracht van de huurder.

Vervoer

Afhaling van goederen mag niet in open noch gesloten aanhangwagens uitgezonderd truss.

Bevoegdheid

Bij juridische geschillen zijn enkel de Rechtbanken van Gent bevoegd.

Verzekeringen

De huurder verklaart zich akkoord met het feit dat de door hem gehuurde goederen niet verzekerd zijn vanaf het ogenblik dat deze het magazijn verlaten. Niets belet de huurder evenwel zelf een dekkende verzekering af te sluiten.

Aanvaarding huur-& verkoopsvoorwaarden

Bij ondertekening van de leveringsbon erkent de huurder/ koper de huur- & verkoopsvoorwaarden te kennen en te aanvaarden, ook in geval een gemachtigde voor hem tekent. Na levering / afhaling van de goederen stemt de huurder automatisch in met de algemene huur-& verkoopsvoorwaarden.

Prijzen

De op de verhuurlijst vermelde prijzen zijn inclusief 21% btw en onder voorbehoud van wijziging.